ข้อมูลการทำประกัน

ขอเช็ค 5 ข้อมูลสุขภาพ
ก่อนเริ่มซื้อประกันนะคะ

การหาค่าดัชนีมวลกายของผู้รับความคุ้มครอง

ส่วนสูง

ซ.ม.

น้ำหนัก

ก.ก.

BMI : Body Mass Index 00.00

การหาค่าดัชนีมวลกาย ( BMI : Body Mass Index ) คือ เป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมใน ผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชนีมวลกาย โดยใช้โปรแกรมวัดค่าความอ้วนข้างต้น